Kosztorysy Budowlane

Zakres działalności

  • Analizowanie dokumentacji projektowe.
  • Ustalanie i uzgadnianie danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych nie określonych w dokumentacji projektowej, a mających wpływ na wysokość ponoszonych kosztów przy realizacji robót budowlanych.
  • Dokonywanie uzgodnień podstawy ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych i podstaw cenowo-kosztowych uwzględnianych w kalkulacji kosztorysowej.
  • Sporządzanie opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej lub jednostek obmiarowych opracowanych po wykonaniu robót na podstawie książki obmiaru
  • Ustalanie nakładów rzeczowych zużycia czynników produkcji (robocizny, materiałów, sprzętu), na podstawie istniejących zbiorów norm bądź innymi metodami np. według analizy indywidualnej
  • Określanie kosztów bezpośrednich poszczególnych czynników produkcji zużywanych w produkcji budowlanej w tym: kosztów robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu oraz pracy sprzętu
  • Określanie wysokości kosztów pośrednich (kosztów ogólnych budowy i kosztów zarządu) uwzględnianych w kalkulacji kosztorysowej
  • Wykonywanie kosztorysów budowlanych przy pomocy komputerowych systemów kosztorysowania
Kontakt